KURSPLAN
Komponentgjutning, 7,5 högskolepoäng
Component Casting, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TKGK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om olika gjutprocesser och funktion av utrustning
- visa kunskap om gjutna materials mikrostruktur
- visa förståelse för gjutgodsdesign, gjutformar, form-material och defekter inom gjutning.

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att analysera hur olika gjutna komponenter tillverkas och hur materialens egenskaper beror av tillverkningsprocessen
- visa färdighet i att formulera värmebalanser för gjutformar och stelnande material
- visa färdighet att tillämpa värmebalanser för matematisk koppling mellan värmeflöde och mikrostruktur
- visa förmåga att beräkna formfyllnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att jämföra och välja lämplig legering/material, rätt utformning/gjutgodsdesign och gjutprocess för att få rätt egenskaper
- visa förmåga att använda och värdera olika lösningar genom processimulering.

Innehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutna metalliska material, inkluderande gjutgodsdesign, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera lösningar och associerade problem.
Kursen innehåller följande moment:
- Tillverkning av komponenter genom gjutning
- Tillämpningar av värmetransport, inkluderande värmeledning, konvektion, värmestrålning för beräkning av stelningsförlopp och matning
- Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
- Gjutna material, stelningsförlopp, mikrostruktur och egenskaper.
- Fördjupning i fasdiagram
- Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar
- Sugnings- och gasporositetsbildning
- Tumregler kring gjutgodsdesign, gjutgodskonstruktion och materialval
- Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen

Undervisningsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Undervisningen kan ske både på campus såväl som på distans.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Hållfasthetslära, 6 hp samt Grundläggande termodynamik och transportfenomen, 3 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursen slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14,5 hp5/4/3/U
Laborationer och inlämningsuppgifter3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.