KURSPLAN
Mekanik och hållfasthetslära 1, 7,5 högskolepoäng
Mechanics and Strength of Materials 1, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TM1K19
Fastställd av: VD 2018-12-01
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om innebörden av fysikalisk storhet, enhet samt enhetssytem
- visa kunskap om statisk jämvikt
- visa förståelse för begrepp som masscentrum och tyngdpunkt
- visa förståelse för begrepp som statiskt bestämd och statiskt obestämd
- visa förståelse för användandet av linjärelastiska samt termoelastiska materialsamband

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att frilägga och ställa upp statisk jämvikt för ett system av kroppar
- visa förmåga att bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar
- visa förmåga att beskriva begreppen normalspänning, skjuvspänning, töjning och skjuvning
- visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att välja lämpliga lösningsstrategier
- visa förmåga att värdera rimlighet i lösningsresultat

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier inom den klassiska mekaniken samt konstruktionstekniska begrepp och principer inom den klassiska hållfasthetsläran.

Kursen innehåller följande moment:
- Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning, moment
- Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
- Kinematik, Kinetik
- Deformationssamband
- Materialsamband
- Töjning, Spänning

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär Algebra, 7,5 hp, Envariabelsanalys, 7,5 hp och Flervariabelsanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Mekanik I: Statik och partikeldynamik
Författare: Nicholas Apazidis
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08910-2

Titel: Grundläggande Hållfasthetslära
Författare: Hans Lundh
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 978-91-97-28600-2