KURSPLAN
Möbeldesign 1, 9 högskolepoäng
Furniture Design 1, 9 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TMDK15
Fastställd av: VD 2014-02-27
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för hur kundönskade funktioner i produkter kan integreras med designen

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att skapa en kravspecifikation för en produkt och beskriva hur denna styr utvecklingsarbetet.
- visafärdighet att planera, genomföra och presentera ett designprojekt och medverka i projektgruppen från idé till prototyp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utvärdera designprojektet i olika stadier för att styra utvecklingen mot ett önskat mål med hjälp av bland annat skisser, modeller och prototyper
- visa förmåga att ta ställning kring frågeställningar kring etik och hållbar utveckling inom möbeldesign.

Innehåll

Kursen behandlar design- och produktutvecklingsprocessen genom ett projektarbete där en möbel skapas efter en tänkt marknadssituation. I kursen ingår designmetodik, skissteknik, modell- och prototyptillverkning samt presentationsteknik. Möbelns estetiska och funktionella värden framhålls särskilt. Projektmetodik integreras som en naturlig del i kursen. Även hur möblerna kan möta en miljömässig och etisk hållbar utveckling integreras.

Kursen innehåller följande moment:
- Design- och produktutvecklingsprocess vid möbelkonstruktion
- Kund- och marknadsaspekter, produktutformning, materialval och produktionsvänlighet
- Skissteknik
- Modell- och prototyptillverkning
- Etik och hållbar utveckling
- Tillämpning av projektmetodik och presentationsteknik

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Materialteknik och möbelkonstruktion, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt9 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

- PDF-publikation Bootleg Bootcamp från Stanford University. PDF:en kan hämtas här: http://longevity3.stanford.edu/designchallenge2015/files/2013/09/Bootleg.pdf
Fastställs senast en månad innan kursstart.