KURSPLAN
Materialprovning, 6 högskolepoäng
Material Testing and Characterisation, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TMRR28
Fastställd av: Utbildningschef 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/00655-313
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MA2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om lämpliga mätmetoder och utrustning för bestämning av materialegenskaper och materialstruktur samt materialprovningsstandarder
- visa kunskap om strukturens koppling till materialegenskaper
- ha kännedom om materialegenskaper och materialbeteenden samt materialstandarder

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kunna utvärdera mätresultat
- visa färdighet i att använda materialprovnings- och mikroskopiutrustning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i olika mätresultats och predikteringars giltighet

Innehåll

I kursen behandlas olika materialegenskaper och materialbeteenden. Kopplingen mellan struktur och materialegenskaper studeras. Mätutrustningar för typiska materialtekniska analysmetoder studeras och används i praktiska försök. Mätresultaten analyseras och presenteras.
Kursen innehåller följande moment:
- Provningsmetodik, materialprovnings- och materialstandarder
- Mekanisk provning av statiska och dynamiska egenskaper
- Analysmetoder för termofysikaliska egenskaper
- Bestämning av kemisk sammansättning och termodynamisk beräkning av mikrostruktur
- Metallografisk provberedning, mikroskopiundersökning och bildanalys
- Olika tekniker för oförstörande provning
- Teori bakom samband mellan struktur och egenskaper.

Undervisningsformer

Föreläsningar, Seminarier, Projektarbete, Laborationer och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B eller (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination13 hp5/4/3/U
Laborationer och inlämningsuppgifter3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Literatur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
Utdelat material och ASM Handbook online.