KURSPLAN
Matematisk statistik, 7,5 högskolepoäng
Mathematical Statistics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TMSK17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2017-12-18
Gäller fr.o.m.: 2018-01-01
Version: 2
Diarienummer: JTH 2017/5059-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: MS1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om de vanligaste statistiska metoderna för att grafiskt och numeriskt beskriva en datamängd

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar involverande stokastiska variabler
- visa förmåga att beräkna olika typer av skattningar av relevanta parametrar utifrån en given datamängd
- visa förmåga att utföra olika typer av hypotestest och beräkna testets styrka
- visa förmåga att med relevant programvara utföra en linjär regressionsanalys

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Visa insikt om begreppet slumpmässig variation och när statistiska modeller kan vara användbara samt bedöma relevanta felrisker i dessa modeller.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande sannolikhetsteori samt metoder för statistisk slutledning och analys av mätdata.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande sannolikhetslära
- Stokastiska variabler
- Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
- Centrala gränsvärdessatsen med tillämpningar
- Beskrivande statistik
- Punkt- och intervallskattningar
- Hypotesprövning
- Enkel linjär regression
- Korrelation

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Envariabelanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen7,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Titel: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar
Författare: Gunnar Blom, Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144123561