KURSPLAN
Näringslivsförlagd kurs i Informatik, 7,5 högskolepoäng
Industrial Placement Course in Informatics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TNIS20
Fastställd av: VD 2020-03-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- Demonstrate comprehension of the difference between the experience of practical work and the theoretical knowledge acquired earlier in the program

Färdighet och förmåga

- Demonstrate the ability to apply the knowledge acquired through their education in professional work
- Demonstrate the ability to describe, analyse and reflect on the results of their work experience and to present them orally and in writing to the client and at the university

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Demonstrate the ability, based on experience with clients, to reflect on their need for knowledge and skills in professional practice
- Demonstrate insight into the future professional role and the responsibility for sustainability that comes with it

Innehåll

Conditions for a professional approach in the exercise of their future profession.
Business-related content tailored to the client's professional activities, with students:
- joining and contributing knowledge to an ongoing project
- witnessing and participating in an ongoing product development process
- participating in professional practice relevant to the main subject area
- planning and delivering professional development for the client’s staff
- write and orally reflect upon the experience of professional practice, and its documentation.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

At least 30 credits in the Master´s programme should be approved (or the equivalent).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

The final grade will only be issued after satisfactory completion of all assessments.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter6 hpU/G
Skriftlig och muntlig presentation1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Guiding documents will be available via Canvas.