KURSPLAN
Näringslivsförlagd kurs i IT-infrastruktur och nätverksdesign, 15 högskolepoäng
Industrial Placement Course in IT Infrastructure and Network Design, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TNNN19
Fastställd av: VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-ha kännedom om grundläggande förhållanden i arbetslivet, speciellt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att i praktiskt arbete tillämpa inom utbildningen förvärvade kunskaper
-visa förmåga att beskriva, analysera och dokumentera det praktiska arbetet
-visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med arbetskamrater och handledare på arbetsplatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och kompetensutveckling med utgångspunkt från erfarenheterna hos uppdragsgivaren
-visa förmåga att reflektera över hur de praktiska erfarenheterna är relaterade till de teoretiska kunskaperna inom sin inriktning
-visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt arbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus.

I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens teknikområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Undervisningsformer

Introduktionsföreläsningar och slutredovisning, skriftligt och muntligt, sker på campus.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå 60 hp inom programmet (eller motsvarande) (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Praktisk verksamhet12 hpU/G
Projektrapport3 hpU/G

Övrigt

Studenten bär ansvaret att hitta ett företag, offentlig förvaltning eller organisation att utföra sin NFK på.

Kurslitteratur

Litteratur

Styrdokument i Ping-Pong och utdelat material