KURSPLAN
Näringslivsförlagd kurs i Industriell produktframtagning, 15 högskolepoäng
Industrial Placement Course in Industrial Product Realization, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TNPN11
Fastställd av: VD 2020-12-01
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om grundläggande förhållanden i arbetslivet, speciellt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i professionellt ingenjörsarbete inom sin utbildningsinriktning
- visa förmåga att beskriva, analysera och reflektera över arbetets resultat samt presentera detta skriftligt och muntligt för uppdragsgivaren och vid högskolan
- visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med arbetskamrater och handledare på arbetsplatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att reflektera över relationen mellan erfarenheterna av det praktiska arbetet och de inom inriktningen förvärvade teoretiska kunskaperna
- visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och kompetensutveckling i yrkesutövningen med utgångspunkt från erfarenheterna hos uppdragsgivaren
- visa insikt i sin kommande yrkesroll och det ansvar gällande hållbar utveckling som följer med denna.

Innehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter i de villkor som gäller för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning. Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet.
Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i en pågående produktframtagningsprocess
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens innehåll
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren
I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus.

I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och arbetets genomförande
- Studenten deltar i och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet på företaget med relevans för utbildningens huvudområde och företagets verksamhet
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter.

Undervisningsformer

Introduktion på campus och/eller via lärplattform, praktisk yrkesutövning på arbetsplats, slutredovisning, skriftligt och muntligt, på campus.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå omfattande minst 135 hp samt genomgångna kurser i Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp, Industriella produktionssystem 7,5 hp, Logistik 7,5 hp samt Produkt och processergonomi, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Vidimerad närvaro praktiskt arbete10 hpU/G
Rapport och presentation3 hpU/G
Operativ utökad sammanfattning2 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Styrdokument i lärplattform.
Utdelat material.