KURSPLAN
Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng
Object-oriented Programming, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TOPK18
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2018-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/367-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för objektorienteringens grunder såsom objekt, klasser, arv, polymorfism, inkapsling, etc.
- visa förståelse för grundläggande modelleringstekniker för objektorienterade program
- visa förståelse för de olika begrepp och tekniker som används vid programmering i ett objektorienterat språk
- visa förståelse för hur olika typer av överlagringar kan användas för att undvika minnesproblem

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kunna använda datastrukturer och algoritmer från ett objektorienterat programspråks standardbibliotek
- visa förmåga att kunna implementera en objektorienterad modell i körbar kod med hjälp av ett objektorienterat programmeringsspråk
- visa förmåga att konstruera användargränssnitt med hjälp av objektorienterade GUI-ramverk
- visa förmåga att identifiera och analysera objektorienterad kod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att jämföra olika objektorienterade programmeringsspråks egenskaper

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna kunskap om objektorienterad konstruktion av programvara och objektorienterade programmeringsspråk.
Kursen innehåller följande moment:
- Objektorienterade begrepp
- Objektorienterad design?
- Objektorienterade språk och deras egenskaper
- Objektorienterad programmering i praktiken
- Objektorienterad programmering

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14,5 hp5/4/3/U
Laborationer och projekt3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Absolute C++
Författare: Walter Savitch
Förlag: PEARSON?
ISBN: 9780131365841