KURSPLAN
Produktionsledning, 7,5 högskolepoäng
Production Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TPLS29
Fastställd av: VD 2018-12-04
Reviderad av: Utbildningschef 2019-12-19
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktionssystem

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- show familiarity with the management and control of technical maintenance
- show familiarity with the management and control of quality
- display knowledge of the difficulties and limitations in decision making and shop floor control
- display knowledge of the role of people in a production system from a production management perspective
- display knowledge of different forms of remuneration and its consequences

Färdighet och förmåga

- demonstrate skills of evaluating and measuring the production activities at different organizational levels from individual to full production

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to evaluate the operations of a production system

Innehåll

The course addresses the organization, management and operation of industrial production. Manufacturing activities are treated with respect to shop floor control, decision making and measuring performance and productivity, as well as the development and management of maintenance and quality.

The course includes the following elements:
- Applied shop floor control
- Information flows
- Decision-making
- Employee compensation
- Evaluation of production performance and productivity
- Work measurement (computer based tools)
- Simulation techniques
- Total productive maintenance
- Quality management

Undervisningsformer

Lectures, seminars, laboratory work and exercises

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management or Civil Engineering, and 21 credits Mathematics, and completed courses Production Development I, Strategy and system, 9 credits, Production Development II, Methods and Tools, 7,5 credits. Proof of English proficiency is required (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

The final grade will only be issued after satisfactory completion of all assessments.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination2 hp5/4/3/U
Seminarier3 hpU/G
Laborationer2,5 hpU/G

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Selection of articles.