KURSPLAN
Integrerad produkt- och produktionsutveckling, 9 högskolepoäng
Integrated Product and Production Development, 9 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TPPS29
Fastställd av: VD 2018-12-04
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Produktionssystem

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om och kunna redogöra för produktutvecklingsprocessens struktur och innehåll.
- ha kännedom om metoder och ansatser som används under produktutvecklingen för att analysera och förbättra en produkts producerbarhet
- ha kännedom om kostnadsstyrningsmetoder som används under produktutvecklingen

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att beskriva och analysera hur olika produktutvecklingsaktiviteter och beslut inverkar på produktionen
- visa förmåga att förklara hur produktens fysiska utformning påverkar produktionen
- visa färdighet i att beskriva olika faktorer som påverkar samverkan mellan produktutveckling och produktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att relatera ett företagets praktiska arbete till teorier om samverkan mellan produktutveckling och produktion
- visa förmåga att i grupp genomföra och redovisa projekt- och seminarieuppgifter såväl skriftligt som muntligt samt att kritiskt och konstruktivt ge återkoppling på sådan redovisning

Innehåll

Kursen behandlar hur aktiviteter som genomförs och beslut som fattas under produktutvecklingsprocessen påverkar möjligheten att uppnå effektiv produktion. Kursen tar vidare upp metoder och arbetssätt som kan användas för att få produktutveckling och produktionsutveckling att samverka på ett för helheten kostnadseffektivt sätt.

Kursen innehåller följande moment:
- Produktutvecklingsprocessens struktur och innehåll: produktplanering, produktspecifikationer, konceptutveckling, prototypanvändande, etc.
- Metoder och ansatser för produktions- och monteringsanpassad konstruktion
- Produktarkitekturens påverkan på produktion
- Samverkan mellan produktutveckling och produktion
- Kostnadsanalys under produktutvecklingen

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alternativt Industriell organisation och ekonomi, samt 15 hp Matematik, samt genomgången kurs i Produktionsutveckling I, strategi och system, 9 hp och Produktionsutveckling II, metoder och verktyg, 7,5 hp dessutom krävs Engelska kurs 6 eller Engelska B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Betyg på kursen som helhet baseras på sammanvägning av resultatet från tentamen och projektuppgiften.

Kursens slutbetyg utfärdas förs när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hp5/4/3/U
Projektuppgift4 hp5/4/3/U
Seminarier och övningar2 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupper där kursen ingår.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Titel: Product Design and Development, (6:e ed)
Författare: Ulrich, K., Eppinger, S, 2016
Förlag: McGraw-Hill
ISBN:978-0-07-802906-6