KURSPLAN
Programskrivning, 9 högskolepoäng
Lighting Masterplan, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPSN12
Fastställd av: VD 2020-03-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om syftet med en belysningsplan
- visa förståelse för de viktigaste aspekterna av en belysningsplan, både tekniskt och visuellt
- visa förståelse för konsekvenserna av olika typer av belysningsplan i stadsmiljön

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att skriva en belysningsplan
- visa förmåga att genomföra analyser och samla meningsfull information om en plats
- visa förmåga att fastställa hållbara belysningsprinciper i en belysningsplan
- visa förmåga att diskutera ljusförorening, social belysning och ekologisk belysning
- visa förmåga att skapa och tolka ljusplaner baserade på regler och rekommendationer
- visa förmåga att formulera en belysningsplan för att säkerställa kvaliteten på planeringsprocessen och kommunicera innehållet till kunder och användare

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att ta del av en belysningsplan, kunna tolka och relatera till innehållet
- visa förmåga att kommunicera och ge information till olika parter i samhällsbyggnadsprocessen genom belysningsprogram

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Analysmetoder
- Informationsinsamling
- Analys av befintliga belysningsplaner
- Analys av lokaler och / eller byggnader som underlag för utformning av belysningsplaner
- Skriva och designa ljusplaner
- Presentation och kommunikationsteknik
- Byggnadsregler och krav
- Studie av aktuell forskning inom området

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök och workshops

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Programskrivning15 hp5/4/3/U
Övningar/Laborationer4 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Urban Lighting, light pollution an society
Författare: Allen Downey, Jeffrey Elkner and Chris Meyers
Förlag: Routledge
ISBN: 9781138813977

Titel: Light Shapes Spaces Experiences of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries
Författare: Ulrika Wänström Lindh
Förlag: Okänt
ISBN: 978-91-979993-2-8

https:gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31448/1/gupea_2077_31448_1.pdf
http:
www.luciassociation.org/magazine/Cities-Lighting-003/ sid 12-27
https:stud.epsilon.slu.se/9743/1/zetterlund_%20i_161005.pdf
https:
www.archdaily.com/873091/how-zurichs-understated-night-lighting-strategy-enhances-local-identity
https:www.alingsas.se/sites/default/files/tryggt_ljus_principer.pdf
http:
www.diva-portal.se/smash/get/diva2:833486/FULLTEXT01.pdf
https:ieeexplore.ieee.org/document/7165244/
https:
ieeexplore.ieee.org/document/7996886/
http://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/social-research-in-lighting-design.pdf