KURSPLAN
Svenska - språket, kulturen och samhället 1, 7,5 högskolepoäng
Swedish Language, Culture and Society 1, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TS1G15
Fastställd av: VD 2015-02-09
Reviderad av: Utbildningschef 2018-12-13
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (50%) och samhällsvetenskapliga området (50%)
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse

- ha grundläggande kunskaper om svenskans grammatik, ordförråd och vardagsfraser
- ha grundläggande kunskaper om svenskt samhälle och svensk kultur

Färdighet och förmåga

- kunna kommunicera på svenska på en grundläggande nivå
- behärska strategier för att ytterligare bygga upp ordförråd och grammatik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- behärska strategier för att finna och kritiskt värdera ytterligare information inom relevanta ämnesområden

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar av olika experter, seminarier och övningar individuellt och i grupp. Aktivt deltagande krävs.

An e-learning platform is used.

Students who have been admitted to and registered for a course have the right to receive instruction/supervision for the duration of the time period specified for the particular course to which they were accepted. After that, the right to receive instruction/supervision expires.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B. Dispens medges från kravet i svenska

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Språkfärdighetstest14,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Kultur & samhälle: skrivuppgift3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper i svenska språket, kulturen och samhället. Kursen består av två delar: lärdomar av det svenska språket och föreläsningar (på engelska) om den svenska kulturen och samhället.

Kurslitteratur

Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1+A2 Textbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1+A2 Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Referenslitteratur

Citing Sources – How to Create Literature References
http:ju.se/library/search--write/citing-sources---how-to-create-literature-references.html

The Interactive Anti-Plagiarism Guide – Jönköping University
Information about plagiarism at higher education institutions
http:pingpong.hj.se/public/courseId/10565/publicPage.do
Also available in the course event on the e-learning platform PING PONG