KURSPLAN
Samhällsplanering: Det offentliga rummet, 6 högskolepoäng
Urban Space, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TSDN18
Fastställd av: VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa förståelse för de faktorer som påverkar utformningen av det offentliga rummet ur ett tekniskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
-visa kunskap om utvecklingen av samhällsbyggandet och det offentliga rummet ur ett historiskt perspektiv
-ha kännedom om grundläggande begrepp och teorier inom urbanteori

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att analysera staden som livsrum, och tillämpa denna kunskap i ett gestaltningsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att identifiera, analysera och värdera relevanta faktorer som påverkar samhällsbyggandet och utformningen av det offentliga rummet, och som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger studenterna kunskaper i planering och gestaltning av det offentliga rummet utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande vetenskapliga teorier och begrepp inom urbanteori
-Aktörer, perspektiv och faktorer som påverkar utformningen av det offentliga rummet
-Hållbarhetsfrågor som påverkar utformning och gestaltning
-Samhällsbyggande i ett historiskt perspektiv
-Analysmetoder som underlag för urban utformning och gestaltning
-Skiss- och presentationsmetodik

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, studiebesök och övningsuppgift.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp samt Arkitekturhistoria, 3 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övningsuppgift 1. Analys2 hp5/4/3/U
Övningsuppgift 2. Design2 hp5/4/3/U
Övningsuppgift 3. Teori2 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Jan Gehl: Cities for people
Island press 2010
ISBN: 9781597265737 (tillgänglig som e-bok på biblioteket)

Matthew Carmona, Steven Tiesdell: Urban Design Reader
Elsevier Science 2007
ISBN: 9780080468129 (tillgänglig som e-bok på biblioteket)