KURSPLAN
Utredningsmetodik i Industriell organisation och ekonomi, 3 högskolepoäng
Inquiry Methodology in Industrial Engineering and Management, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TUMK11
Fastställd av: VD 2020-12-01
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur man genomför en inledande problematisering i ett vetenskapligt arbete
- visa kunskap om sambandet mellan forskningsproblem, teori och metodval

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att bedöma om mål och frågeställningar är undersökningsbara och relevanta inom
utbildningsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga aspekter utifrån ett teoretiskt och
metodologiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- repetition av centrala begrepp inom vetenskapligt arbetssätt
- problematiseringsfasen i ett akademiskt arbete, det vill säga hur man kommer fram till mål och forskningsfrågor
- metod och teorival i ett akademiskt arbete
- utkast till planeringsrapport

Undervisningsformer

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 7,5 hp eller Forskningsmetoder och kommmunikation 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift3 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Patel, R. och Davidson, B. (2019). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (5:e utgåvan). Förlag: Studentlitteratur. ISBN: 9789144126050

Artiklar tillkommer

Om kursen ges på engelska kommer följande litteratur användas:
Williamson, K. (2002) Research methods for students and professionals, 2nd ed., Centre for Information Studies, Wagga wagga, NSW.