KURSPLAN
Utredningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Research Methodology, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TUMN10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för vetenskaplig metod, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller
- visa förståelse för vetenskapligt förhållningssätt, innefattande kritiskt granskande, öppet redovisande, argumenterande och refererande med utgångspunkt från vetenskap
- visa förståelse för vetenskapligt arbetssätt, innefattande problemformulering, metodval, datainsamling, dataanalys, tolkning av resultat och referenshantering

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att identifiera, formulera och analysera problemställningar
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka och diskutera information i problemställningar
- visa förmåga att planera och genomföra vetenskapliga utredningar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för vetenskapliga utredningar
- visa förmåga till välgrundad responsion och kritisk opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga och etiska aspekter
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Kursen ger studenterna baskunskaper i utrednings- och forskningsmetodik.

Kursen innehåller följande moment:
- Formulera problem, syfte och avgränsningar
- Uppläggning och design av undersökningar
- Metoder för datainsamling av kvalitativa och kvantitativa metoder
- Tolka och analysera data
- Tillförlitlighet och validitet
- Orsakssammanhang
- Litteratursökning
- Referenshantering
- Rapportskrivning och presentation av resultat

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 120 hp, med lägst 60 hp i huvudområdet Industriell organisation och ekonomi samt genomgången kurs Forskningsmetoder och kommunikation, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter2,5 hpU/G
Seminarier2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Williamson, K. (2002) Research methods for students and professionals, 2nd ed., Centre for Information Studies, Wagga wagga, NSW.