KURSPLAN
Verksamhetsstrategi, 7,5 högskolepoäng
Operations Strategy, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TVHG10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse inom verksamhetsledning, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap och förståelse om styrning, utformning, planering och utveckling av industriell verksamhet med fokus på verksamhetsstrategi

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera industriella verksamheter ur ett strategisk perspektiv
- visa förmåga att identifiera, formulera och analysera relevanta verksamhetsstrategiska problem
- visa förmåga att kritiskt diskutera verksamhetsstrategiska problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för styrning, utformning, planering och utveckling av industriell verksamhet genom strategiska verksamhetsanalyser samt bedöma deras konsekvenser och risker.

Innehåll

Kursen ger kunskaper och förmågor inom styrning, utformning, planering och utveckling av industriell verksamhet (verksamhetsledning) med fokus på styrning (verksamhetsstrategi).

Kursen innehåller följande områden:
- Verksamhetsledning
- Verksamhetsstrategi – innehåll
- Verksamhetsprestanda
- Alternativ till verksamhetsstrategi
- Delstrategier för verksamhetstrategi
- Verksamhetstrategi – process

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Examination sker genom hemtentamen, seminarier och projektarbete. Studenten kan maximalt erhålla 40 poäng för hemtentamen, 40 poäng för seminarier och 20 poäng för projektarbete. Totalt kan studenten maximalt erhålla 100 poäng i kursen. För att erhålla Betyg 3 krävs minst 50 poäng varav minst 20 poäng från hemtentamen, 20 poäng från seminarier och 10 poäng från projektarbete. För att erhålla Betyg 4 krävs minst 65 poäng varav minst 20 poäng från hemtentamen, 20 poäng från seminarier och 10 poäng från projektarbete. För att erhålla Betyg 5 krävs minst 80 poäng varav minst 20 poäng från hemtentamen, 20 poäng från seminarier och 10 poäng från projektarbete.

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Operations strategy, Senaste upplagan
Författare: Slack, N., Lewis, M.,