KURSPLAN
Examensarbete i Informatik, 15 högskolepoäng
Final Project Work in Informatics, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: TWIP17
Fastställd av: VD 2018-12-01
Gäller fr.o.m.: 2017-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för huvudområdet för utbildningen, innefattande kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och metodik
-visa fördjupad kunskap inom en utvald del av huvudområdet för utbildningen, samt påvisa kunskap om aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det utvalde delområdet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka för arbetet relevant information i en problemformulering samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar.
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att med adekvata metoder planera, genomföra och utvärdera uppgifter inom givna ramar
- visa förmåga att muntligt, skriftligt och i dialog med andra redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga eller utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till för arbetet relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
- visa insikt i teknikens och kunskapens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för deras nyttjande, inbegripet för arbetet relevanta sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och hållbarhetsaspekter

Innehåll

Studenten ska själv eller i grupp genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper. Studenten väljer själv om arbetet görs självständigt eller i samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Genomförandet ska följa de anvisningar som fastställts vid JTH.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 120 hp inom programmet varav minst 60 hp inom huvudområdet Informatik (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursen examineras genom en skriftlig rapport, muntlig framläggning av rapporten, opponering på en annan grupp, handledning samt närvaro vid obligatoriska moment. Betyget sätts enligt en särskild bedömningsmall.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hp5/4/3/U

Övrigt

Den studerande genomför, ensam eller i grupp, ett examensarbete inom informatikområdet. En handledare och examinator utses för varje examensarbete.
Kursansvarig kan ge dispens från poängkraven under Förkunskapskrav. Examensarbetet får påbörjas efter examinatorns godkännande.

Kurslitteratur

Litteratur

Relevant litteratur väljs utifrån ämnesområdet i samråd med handledaren.
Studenten har huvudansvaret att driva denna process.