KURSPLAN
Bild för lärare åk 1-3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, 30 högskolepoäng
Art in Primary School year 1-3, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: U1BN16
Fastställd av: VD 2016-11-28
Reviderad av: VD 2017-11-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 5
Diarienummer: 2017/04716-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Delkurs 1, 15 hp
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• visa kunskap om bildämnets teoretiska grund och historiska utveckling
• visa kunskap kring nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur
• visa kunskap om olika bildanalytiska modeller inom visuell kultur
• visa kunskap om visuella kulturers historiska och nutida betydelser
• visa kunskap om aktuella styrdokument
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• visa förmåga att reflektera kring didaktiska frågor utifrån ett inkluderande förhållningssätt med hänsyn till genus, jämställdhets- och jäm- likhetsperspektiv, nyanlända och elever med olika kulturell tillhörighet och elever i behov av särskilt stöd
• visa färdigheter i att med olika material och tekniker, såväl traditionella som digitala, gestalta och kommunicera budskap, erfarenheter och idéer i bild.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• kunna värdera och förhålla sig till hur bildämnet kan bidra till att variera arbetssätt och arbetsformer i undervisning
• visa ett reflekterande förhållningssätt till estetiska lärprocesser och visuella kulturer
Delkurs 2, 15 hp
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• visa fördjupade kunskaper om olika bildanalytiska modeller inom visuell kultur
• visa kunskap om styrdokument och förmåga att hantera betyg och bedömningsfrågor i bildämnet
• ha kännedom om hur MIK kan användas i undervisning med fokus på bildämnet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• visa didaktisk kompetens och ett reflekterande förhållningssätt till estetiska lärprocesser och visuella kulturer
• visa förmåga att i praktiken planera, genomföra, bedöma elevers förmågor utifrån grundskolans kursplan i bild
• visa färdigheter i att med olika material och tekniker, såväl traditionella som digitala, gestalta och kommunicera budskap, erfarenheter och idéer i bild samt kunna reflektera över process och produkt
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
• kunna värdera och förhålla sig till hur bildämnet kan verka för en flerspråkig lärandemiljö och bidra till att variera arbetssätt och arbetsformer i undervisning

Innehåll

Innehåll delkurs 1
• Visuell kultur (konst) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier.
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bildämnets historia, samhällsförändringens inverkan på mål, innehåll och didaktik i styrdokument och skolans organisation
• Teorier om barns och ungdomars bildspråk
• Bedömning och värdering av den bildskapande processen och produkten
• Visuell kommunikation, bildanalys och bildsamtal.
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga samt digitala tekniker och material
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur
• Visuell kultur och bildskapande utifrån genusperspektiv och kulturell tillhörighet
• Bilddidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Estetiska lärprocesser i teori och praktik
Innehåll delkurs 2
• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier.
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bedömning och värdering av den bildskapande processen och produkten
• Visuell kommunikation
• Rörlig bild och dramaturgi
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga tekniker och material samt digitala tekniker
• MIK i undervisningen
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur

Kursupplägg
Ämnesteorin utgår från läroplanen i bild och kommer behandla bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys, genom föreläsningar, workshops, eget bildlaborativt arbete, litteraturstudier, seminarier, webbaserad tentamen och skriftliga inlämningar.

Det ämnesdidaktiska innehållet utgår från, aktuella styrdokument och anpassning mot aktuell målgrupp. Planering av undervisning och innehåll kring bedömning behandlas via föreläsningar, fältstudier, litteraturstudier och skriftliga inlämningar.

Verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer behandlas genom workshops, eget bildlaborativt arbete, litteratur och skriftliga inlämningar och webbseminarium. Aktuell forskning inom visuell kultur och bilddidaktik behandlas genom föreläsning, litteraturstudier och skriftlig inlämning samt seminarier.

Med utgångspunkt från läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd, olika kulturell bakgrund, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och MIK genom workshops, föreläsningar, litteraturstudier och skriftliga inlämningar samt seminarier.

Undervisningsformer

Kursen är en kombination av distansstudier med inslag av campusträffar (C/D).

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationsmoment, delkurs 1
Obligatoriska skriftliga och visuella moment, 8hp
Digitalportfolio med bildlaborativa tilllämpningsövningar, 5hp
Webbaserad tentamen, 1hp
Aktivt deltagande i seminarium, 1hp
Examinationsmoment, delkurs 2
Obligatoriska skriftliga och visuella moment, 7hp
Aktivt deltagande i seminarium, 4hp
Eget projekt, 2hp
Digitalportfolio med bildlaborativa tilllämpningsövningar, 2hp

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 115 hpU/G
Delkurs 215 hpU/G

Kursvärdering

Kursen utvärderas genom högskolans webbaserade utvärderings verktyg.

Kurslitteratur

Andersson, Lars Gustav & Hedling, Erik. (1999). Filmanalys–en introduktion. Lund: Studentlitteratur. (Kopierat material) 10 s.
Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 11., [rev.] uppl. Stockholm: Carlsson 300 s.
Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. (2012). Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur. 170 s.
Frid, Johan (2002). Intro - bild: [skapa, kommunicera, förstå]. 1. uppl. Malmö: Didacta 300 s.
Frid, Johan (2011). Intro - form: formgivning, design, hantverk. 1. uppl. Malmö: Didacta 280 s.
Hansson Stenhammar, Marie-Louise (2015) En avestetiserad skol- och lärandekultur. Göteborg: Art monitor (Pdf) 50 s.
Karlsson, Sten-Gösta & Lövgren, Staffan. (2001). Bilder i skolan. Lund: Studentlitteratur. (Kopierat material) 15 s.
Lindberg, Viveca & Lindström, Lars. (2011). Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag. (Kopierat material) 10 s.
Lindgren, Simon. (2009). Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber. 210 s.
Lindstrand, Fredrik (2006). Att göra skillnad – Representationer, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film. Stockholm: HLS. (Kopierat material) 256 s.
Läraranas riksförbund (2015) Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt Stockholm: Lärarnas riksförbund (Pdf) 32 s.
Löfving, Christina. (2012). Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11. Stockholm: Liber. 191 s.
Marner, Anders (2007). Möten & medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv. Umeå: Umeå Universitet. s 5-50, s 70-84. (Pdf) 59 s
Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritze.
Skolverket. (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Fritze. 25 s.
Skolverket. (2012). Bedömningsstöd i bild årskurs 4-6. 52 s.
Skolverket. (2015). Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. www.skolverket.se
Sturken, Marita & Cartwright, Lisa. (2017) Practices of looking: an introduction to visual culture, 3. ed., Oxford University Press, New York, 2009 466 s.
Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 110 s.
Weissenrieder, Elisabeth. (2008). Skapandets kraft – för kunskap och utveckling. Tallin: Runa. (Kopierat material) 10 s.
Wilson, Carolyn, Grizzle, Alton, Tuazon, Ramon, Akyempong, Kwame & Cheung, Chi-Kim
(2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. UNESCO.
http:www.unesco.se/utbildningspublikationer/page 3/(Pdf) 190 s.
Winner, Ellen & Goldstein, Thalia R & Vincent-Lancrin, Stéphan. (2013).
Art for Art´s Sake?: The Impact Of Arts Education. Educational Research and Innovation,// OECD Publishing. (Pdf) 30 s.
Åsén, Gunnar (red.) (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Första upplagan Stockholm: Liber 200 s.
Kompendier max 100 s.