YH-KURSPLAN
Examensarbete - Stödpedagog, 25 yrkeshögskolepoäng
Thesis - Qualified Support Worker, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YHEXS9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-08-19
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Läranderesultat

Kursen bidrar helt eller delvis till följande övergripande mål i utbildningsplanen: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

Kunskaper

Efter genomförd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:
- evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete
- fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll.

Färdigheter

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter att:
- opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget
- göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska i skrift och tal.

Kompetenser

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetenser att:
- sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt
- bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet
- självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling arbetsområdet

Innehåll

- Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Sammanfattning på engelska i skrift och tal
- Redovisning och opponering
- Referensteknik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt enskilt arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Socialt arbete, 200p
• Hälsopedagogik, 100p
• Kommunikation, 100p
• Pedagogiskt ledarskap, 100p
• Samhällskunskap 1a2 50p, Svenska 2 eller Svenska som andra språk 100p
Eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällskunskap 1a2 50p
• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Och
Minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat. ?
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner kring ett arbetsområde samt motivera sina ställningstaganden. Den studerande kan redogöra för olika perspektiv och ge förslag till lösningar.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium5 yhpIG/G
Individuell skriftlig examination20 yhpIG/G/VG

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.