YH-KURSPLAN
LIA 1 - Fotortist, 10 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 1 -Pedorthist, 10 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YHLFO0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-12-10
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna redogöra för en fotortists yrkesroll samt vilka andra yrkesfunktioner som ingår på en ortopedteknisk avdelning. Den studerande skall dessutom kunna göra jämförelser av olika organisationsformer inom ortopedteknik.

Kursen svarar mot följande av utbildningens mål:
Delvis: 1,2,4 och 5.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för det kommande yrkesområdet
2. redogöra för sin kommande yrkesroll som ortopedteknisk fot-/skoexpert
3. redogöra för flera olika yrkesverksamheter som ingår i ortopedteknik
4. redogöra för olika aktörer i de interprofessionella teamen
5. redogöra för hur en ortopedteknisk avdelning samt den ortopedtekniska branschen är organiserad

Innehåll

LIA 1 skall förläggas till ortopedteknisk avdelning.

Undervisningsformer

Under LIA-perioderna kommer den studerande att ha en personlig handledare som ansvarar för att den studerande får tillgång till lämpliga inlärningssituationer. Tillsammans med handledaren planeras fältstudier och studiebesök, vilka ska komplettera de arbetsförlagda momenten. Den studerande ska även under LIA-perioden ges uppgifter att lösa, som har en klar koppling till genomgångna kursavsnitt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper.
• Engelska 6, 100p
• Fysik 2, 100p
• Matematik 2, 100p
• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100p

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt eller Godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1-5 examineras med Semnarium (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium10 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.