YH-KURSPLAN
Produktions- och tillverkningsteknik, 10 yrkeshögskolepoäng
Productions- and Materials Flows Analysis, 10 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YHPTT9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-08-20
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Den studerande skall efter genomgången kurs översiktligt kunna redogöra för de moderna produktionsfilosofierna, visa var och när de olika produktionstekniska verktygen kan användas och förklara faktorer som påverkar arbetsplatsens och resursernas produktivitet.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskaper

• redogöra för produktivitetsbegreppet i förhållande till arbetsplatser
• redogöra för olika förekommande tillverkningstekniker
• redogöra för kvalitetsverktyg för förbättringsarbete

Färdigheter

• utveckla förslag till lösning på arbetsplatsers produktivitet
• ge förslag till lösning på produktionsflöden
• bedöma en verksamhets resursanvändning och komma med eventuella åtgärdsförslag

Innehåll

- vad är produktivitet
- problemdefinition
- systematik
- att sätta mål, metodanalys
- kvalitetssäkring
- ekonomi, inköp, lager/förråd
- kompetensförändring
- produktivitet
- lönsamhet
-vilka krav ställer processer på tekniken och människan
-prioritering-förändringspotential

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Examinationen består av individuella skriftliga tentamina.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen5 yhpIG/G/VG
Projektarbete5 yhpIG/G

Betygskriterier

För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål genom att uppnå minst 60 % som resultat på skriftlig tentamen.
För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd uppnå minst 80% som resultat på skriftlig examen.

Kurslitteratur

Enligt särskild förteckning. Meddelas före kursstart