YH-KURSPLAN
Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1, 25 yrkeshögskolepoäng
Ethical, Educational and Professional Approach 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YLEPP8
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-03-18
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 3

Syfte

Kursen ger specialiserade kunskaper om och förståelse för individens olika förutsättningar i relation till olika teoretiska perspektiv. Genom att analysera individens behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att använda olika pedagogiska strategier och hjälpmedel för att hantera olikheter samt för att kunna möjliggöra utveckling och delaktighet tillsammans med individen. Den studerande ska kunna identifiera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen och kunna analysera och resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få en förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde. Kursen ska vidare ge den studerande möjligheter att granska hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt. Denna kurs är en spärrkurs och det krävs betyget minst godkänd för att fortsätta med kursen Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 2.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Socialpedagogik och dess uppgifter – stödja, stimulera och mobilisera
2. Redogöra för förklaringsmodeller till aktuella pedagogiska metoder samt kritiskt granska och värdera pedagogiska modeller
3. Etik, dess funktion och tillämpning inom pedagogiska yrken

Färdigheter

4. Planera, utföra samt identifiera individens och verksamhetens resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom området
5. Arbeta utifrån socialpedagogisk grund
6. Definiera och analysera olikheter samt kunna använda olika pedagogiska arbetssätt för att möjliggöra individens utveckling och delaktighet

Kompetenser

7. Analysera, kartlägga behov av stöd utifrån ett salutogent synsätt samt kunna värdera och välja adekvata stödinsatser med särskild tonvikt på förebyggande arbete
8. Resonera, dra slutsatser och agera med stöd av etik och tillämpbar pedagogik under ett systematiskt kvalitetsarbete

Innehåll

- Olika arbetsmodeller och metoder
- Socialt arbete och pedagogiskt förhållningssätt samt professionella relationer
- Socialisationsprocessen och individens livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån olika funktionsnedsättningar
- Motivation- och förändringsarbete
- Salutogent förhållningssätt
- Aktuell lagstiftning inom verksamhetsområdet
- Värdegrund, etiskt och professionellt förhållningssätt

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie, studiebesök, grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Bedömning
Läranderesultat 1,2 och 3 examineras med skriftlig tentamen
Läranderesultat 4 och 5 examineras med seminarie
Läranderesultat 6,7,8 ska examineras med skriftlig inlämningsuppgift

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 yhpIG/G/VG
Enskild skriftlig inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG
Seminarium5 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera olika etiska dilemman och vanliga frågeställningar inom yrkesutövningen samt kunna resonera utifrån olika etiska perspektiv. Den studerande skall även kunna bygga sitt resonemang och förståelse för individens olika förutsättningar samt motivera sina ställningstaganden i en skriftlig inlämningsuppgift.

Kurslitteratur

Meddelas före kutsstart.