YH-KURSPLAN
Lärande i arbetslivet (LIA) 1, 50 yrkeshögskolepoäng
Learning by Working 1, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YLLI18
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-03-18
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 2

Syfte

Målet med kursen är att ge den studerande praktiska kunskaper, färdigheter samt kompetens inom aktuellt område och verksamheter med inriktning neuropsykiatri, kognitiva funktionsnedsättningar samt andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Den studerande ska dessutom utveckla sin förståelse för och helhetssyn kring olika former av verksamheter inom områdena psykisk ohälsa, samsjuklighet och återhämtning utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Den här kursen är en spärrkurs vilket betyder att den studerande måste vara minst godkänd för att få påbörja LIA 2.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Identifiera, redogöra och beskriva olika funktionsnedsättningar inom aktuellt område

Färdigheter

2. Genomföra en observation, dokumentera samt analysera observationen
3. Redogör och reflektera kring grupprocesser samt sin egen roll i sammanhanget i professionen
4. Redogöra för olika former av verksamheter inom områdena psykisk ohälsa, samsjuklighet och återhämtning utifrån ett salutogent förhållningssätt

Kompetenser

5. Använda ett professionellt förhållningssätt och bemötande i arbetet med brukaren

Innehåll

- Praktiska kunskaper och färdigheter inom aktuella verksamheter med fokus på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Omsättning av inhämtade teoretiska kunskaper i praktiskt arbete
- Professionellt förhållningssätt och bemötande av brukaren
- Utveckla en helhetssyn på aktuella verksamheter och dess brukare samt vikten av anpassing miljö och rutiner
- Kartläggning, observation samt dokumentation
- Lagstiftningar och förordningar
- Professionellt förhålningssätt och bemötande

Undervisningsformer

Genomförande av LIA 1 och handledning

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Bedömning
Läranderesultat 1, 5 examineras med Genomförd LIA, betygsätts endast med IG/G
Läranderesultat 2 examineras med Observation
Läranderesultat 3 examineras med Loggbok
Läranderesultat 4 examineras med Enskild muntlig redovisning

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Genomförd LIA35 yhpIG/G
Observationsuppgift5 yhpIG/G/VG
Enskild muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG
Skriftlig loggbok5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande vara godkänd och genomfört LIA 1 utifrån handledarens bedömning samt ha VG i observationsuppgift, enskild muntlig redovisning samt skriftig loggbok.

Kurslitteratur

Meddelas 4 veckor före kursstart.