YH-KURSPLAN
Affärsmannaskap för IT, 25 yrkeshögskolepoäng
IT from a Business Perspective, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTAFI0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-23
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 2

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få specialiserad kunskap om och förståelse för affärsmannaskap. Kursen ska också ge kunskaper om agil utvecklingsmetodik samt förståelse för hur teamet systematiskt kan utveckla affärer och produkter kring en idé eller ett identifierat behov.
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 4, 5, 6, 9, 12, 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. beskriva betydelsen av affärsmannaskap och affärsplaner för verksamhetsutveckling
2. redogöra för krav på och förutsättningar för konsultrollen i IT-branschen
3. beskriva grundprinciperna för agil metodik inom mjukvaruutveckling
4. resonera kring betydelsen av projektplanering för ett framgångsrikt mjukvaruprojekt

Färdigheter

5. utveckla produktidéer i kundfokuserade projektgrupper mot målet att möjliggöra en affär
6. utarbeta en grundläggande affärsplan för en produktidé inom mjukvaruutveckling
7. analysera roller och samarbete i utvecklingsgrupper utifrån ett kundfokuserat affärstänkande

Innehåll

- Konsultrollen
- Affärsmannaskap
- Affärsplaner
- Projektplanering och agil utveckling, exempelvis Scrum och Kanban

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av videoföreläsningar, projekt- och planeringsarbete med handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kurserna Matematik 2 eller Programmering 1 med lägs betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3 och 4 examineras med tentamen (5 Yhp)
Läranderesultat 5, 6 och 7 examineras delvis med seminarier (5 Yhp) och delvis med inlämningsuppgifter (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter115 yhpIG/G/VG
Tentamen5 yhpIG/G
Seminarier5 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över hur utvecklingsarbete kan organiseras och utföras för att skapa värde för kund och verksamhet.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.