YH-KURSPLAN
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 yrkeshögskolepoäng
Plants for Production and Transfer of Electricity and Industrial Facilities, 40 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTANL1
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-06-26
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Kursen motsvarar tillämpliga delar av innehållet i föreskrift MYHFS 2017:2 och ELSÄKFS 2017:4.

Kursen syftar till att delvis uppnå utbildningens kunskapsmål 7, färdighetsmål 10, 12, 16 samt kompetensmål 20.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska de studerande kunna:
1. kunna utföra energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och kunna dimensionera enklare lågspänningsanläggningar
2. ha kunskaper om vanliga typer av konventionella och alternativa elenergisystem samt deras arbetsprinciper och produktionsförutsättningar
3. kunna redogöra för olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnad
4. ha kunskaper om överspänningars uppkomst och överspänningsskydd
5. ha kännedom om hur störningar och brister i elkvaliteten påverkar olika typer av elutrustningar och hur problemen åtgärdas
6. kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och anslutning av utrustningar för reservkraft och avbrottsfri kraft
7. kunna redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö samt riskerna med elektrisk ström
8. ha kännedom om metoder och utrustningar för drift, underhåll och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
9. ha kännedom om uppbyggnad av och utrustning för kontaktledningsanläggningar för bandrift.

Innehåll

· Olika elenergisystems uppbyggnad och funktion
· Överspänningar och störningar
· Reservkraft
· Drift och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
· Energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk elllära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Ellära 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2a, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 1, 150 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 2, 3, 4 och 5 examineras med tentamen (20 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras genom laboration (4 Yhp).
Läranderesultat 6, 7 och 8 examineras genom inlämningsuppgift 1 (8 Yhp).
Läranderesultat 1 och 9 examineras genom inlämningsuppgift 2 (8 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen20 yhpIG/G/VG
Laboration4 yhpIG/G
Inlämningsuppgift 18 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 28 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget Godkänt (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
För betyget Väl godkänt(VG) skall den studerande utöver kraven för godkänt; självständigt redogöra för iakttagelser samt reflektera kring säker strömöverföring.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.