YH-KURSPLAN
Branschdokumentation och Juridik, 25 yrkeshögskolepoäng
Business Documentation and Regulation, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTBDJ9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh)
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå och tillämpa det transporträttsliga området gällande transportdokumentation, riskövergångar och leveransvillkor ur ett nationellt samt internationellt perspektiv. Den studerande skall även få förståelse för allmän transporträtt samt kunna redogöra för tullregler och tulltaxans omfattning.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 8, 12, 16, 18, 19, 25, 26 och 27.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. identifiera viktiga parametrar vid försäkring av gods vid olika transportsätt.
2. definiera leveransvillkoren enligt Incoterms samt kunna återge bestämmelser enligt NSAB (reklamationer ingår).

Färdigheter

3. beräkna tullavgifter enligt tulltaxans regelverk.

Kompetenser

4. jämföra olika fraktavtal samt argumentera för vilket som passar bäst i given situation.

Innehåll

- Dokument, avtal, regler och lagar som styr nationella och internationella transporter
- NSAB
- Reklamationshantering
- Syfte och bakgrund till tullsystemet

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Tentamen (5 Yhp).
Läranderesultat 3 examineras med Inlämningsuppgift (10 Yhp).
Läranderesultat 4 examineras med Projekt (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G/VG
Projekt10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

· För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
· För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över för- och nackdelar med de olika leveransvillkoren gällande fraktavtal samt även reflektera kring tulltaxans syfte.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.