YH-KURSPLAN
Betongteknik, 20 yrkeshögskolepoäng
Concrete technology, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTBGT0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-12-02
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom området betongteknik med materialegenskaper, formbyggnad och armering. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna planera och ansvara för kl II betonggjutningar, med hänsyn till bland annat hållfasthet, säkerhet och torktider.
Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:
Kunskapsmål 3, Färdighetsmål 3, Kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för betong och armeringsstålets materialegenskaper och funktion.
2. Redogöra för betongens hållfasthetstillväxt och hur denna påverkas av yttre faktorer.
3. Beskriva formbyggnad och formens funktion samt hur säkerhetsstämpning utförs.

Färdigheter

4. Välja rätt betongklass för en gjutning.
5. Vidta relevanta åtgärder för att uppnå hållfasthet beroende på påverkan av yttre faktorer.
6. Tolka armerings- och konstruktionsritningar.
7. Planera säkerhetsstämpning och rivning av stämp på ett säkert sätt.
8. Planera arbetet så att nödvändiga torktider upprätthålls.

Kompetenser

9. Självständigt kunna planera och ansvara för klass II betonggjutningar.

Innehåll

• Ritningsläsning
• Egenskaper hos betong och armeringsstål
• Formbyggnad
• Armering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, laborationer och övningar. I kursen förekommer obligatoriska moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 examineras med tenta 1
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 examineras med tenta 2
Läranderesultat 2, 4, 5 och 8 examineras med laboration.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen 15 yhpIG/G/VG
Tentamen 210 yhpIG/G/VG
Laboration5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna lösa komplexa problem kopplade till materialet betong och armering samt motivera sina lösningsförslag och ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart, dock senast 4 veckor före kursstart.