YH-KURSPLAN
CAM-beredning, 20 yrkeshögskolepoäng
CAM Processing, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTCAM1
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-06-10
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få grundläggande kunskaper och färdigheter i CAM-beredning vid 3-axlig fräsning. Den studerande skall efter kursen kunna hantera solider från CAD-system och skapa NC-kod och simulera verktygsbanor.
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 1
Kursen bidrar helt till följande av utbildningens övergripande mål: 4, 5 och 8.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. redogöra för CAM kommandon, alternativ och arbetsmenyer
2. redogöra för CAM-systemets funktioner
3. redogöra för de vanligaste cyklerna inom CAM-beredning

Färdigheter

4. välja relevanta verktyg för bearbetningen utifrån CAM-systemets databas
5. utföra enklare CAM-beredning från solider

Kompetenser

6. självständigt planera och genomföra CAM-beredning inom skärande bearbetning.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• CAM-beredning
• Hantera solider
• Skapa NC koder
• Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden
• Beredningsstategier

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, övningar och studiebesök.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Cad 1, 50 poäng och Datorstyrd produktion 1, 100 poäng från Industritekniska programmet eller erfarenhet från minst 2 års arbete i CNC-miljö eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med Tentamen, 10 yhp.
Läranderesultat 4, 5 och 6 examineras med Projekt, 10 yhp.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Projekt110 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänt (G) ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt analysera och reflektera över och överbrygga felorsaker som uppstår mellan datastödd programmering och verklig skärande bearbetning.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.