YH-KURSPLAN
Dimensionering av VA-system, 25 yrkeshögskolepoäng
Sizing of Water and Sewer System, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTDVA9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-29
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 2

Syfte

Kursen syfte är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom dimensionering och utformning av vattensystem. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa matematiska och hydrauliska dimensionsberäkningar i CAD-miljö enligt gällande regelverk.
Kursen uppfyller helt följande utbildningsmål: 13
Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 3, 11, 17

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redgöra för hur dimensionering av avloppsystem enligt P110 går till.
2. Tillämpa och hitta information i publikationer från svenskt vatten som används vid VA dimensionering.
3. Identifiera de risker som uppkommer om felaktig dimensionering görs.

Färdigheter

4. Förklara och utföra dimensionsberäkningar.
5. Tillämpa och följa de regelverk som gäller för VA arbete.
6. Använda CAD-verktyg för projektering och dimensionering av yttre VA-rör i mark.

Kompetenser

7. Självständigt dimensionera ett VA-systems avlopp-, tapp- och dagvattenledningar, utifrån prognostiserat användningsbehov.

Innehåll

• Dimensionering av VA efter svenskt vattens föreskrifter
• Regler för dricksvatten, spillvatten och dagvattensystem
• Dimensionering av ledningar i CAD-miljö

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsning, övningar och studiebesök.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 2, 5 examineras med tentamen
Läranderesultat 1, 3, 4, 6 och 7 examineras med inlämningsuppgift

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Inlämningsuppgift115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt
kunna planera och dimensionera ett VA-system med hänsyn till framtida demografiska och klimatologiska förändringar, samt reflektera kring hållbarhetsaspekter av VA-dimensionering.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.