YH-KURSPLAN
Energieffektivisering, 30 yrkeshögskolepoäng
Energy Efficiency Optimization, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTENE0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-25
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge specialiserad kunskap om och kunna identifiera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder samt redogöra för dess effekter på byggnaden och dess brukare. Kursen syftar också till att ge färdigheter i att självständigt kunna upprätta beslutsunderlag och åtgärdsförslag samt ta ansvar för och medverka i energieffektiviseringsprojekt samt att utveckla förmågor att arbeta aktivt i grupp.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 2-4, 6-11.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för och tolka energideklarationer på olika byggnadstyper

Färdigheter

2. identifiera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder och redogöra för dess effekter på byggnaden och dess brukare i praktiken (ekonomi, inneklimat, estetik, miljö etc.)
3. utföra energiberäkningar samt analysera och bedöma resultaten
4. upprätta beslutsunderlag till energiinvesteringar med lönsamhetsberäkningar i form av t ex. livscykelkalkyler
5. arbeta i grupp och bidra till gruppens resultat och utveckling utifrån givna förutsättningar
6. reflektera över och värdera erfarenheter från gruppers aktiviteter och utveckling

Kompetenser

7. ställa relevanta krav på energianvändning utifrån gällande lagstiftning samt följa upp kraven, kopplat till byggnadens funktion och användning
8. ta ansvar för och driva energieffektiviseringsprojekt mot uppsatta mål och tidsramar

Innehåll

- Energianalyser, energikartläggningar och energideklarationer på olika byggnadstyper
- Beslutsunderlag och lönsamhetsberäknande åtgärdsförslag, LCC-kalkyler (kortsiktigt - långsiktigt)
- Beställarkompetens – initiera, planera, driva och genomföra energieffektiviseringsprojekt ur ett hållbart perspektiv från offert till uppföljning av genomförandet
- Gruppdynamik
- Energimarknadens aktörer, affärsmodeller och nyckeltal

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, företagsbesök och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1 och 3 examineras med individuella inlämningsuppgifter (10 Yhp)
Läranderesultat 2, 4, 5, 6, 7 och 8 examineras med Projekt inkl delvis individuell rapport (20 Yhp)

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G/VG
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över energieffektivisering samt dess påverkan på byggnader, lokaler och brukare. Den studerande ska även reflektera över sitt eget ansvar i ett grupparbete och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.