YH-KURSPLAN
Examensarbete - Visualisering av rum, inredning och produkter, 25 yrkeshögskolepoäng
Final Project Work - Visualization of Spaces, Interior Design and Products, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTEVR1
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-20
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande relevanta metoder för att använda, utveckla, värdera, föreslå och reflektera över de kunskaper, färdigheter och kompetenser utbildningen innehåller för att kunna genomföra en självständig studie eller ett projekt.
Kursen ska vidare ge orientering om vetenskapligt arbetssätt, konstnärligt utvecklingsarbete, metodval och källhantering för rapportskrivning.
Kursen bidrar delvis till lärandemål: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för några fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, konstnärligt utvecklingsarbete, metodval och källhantering

Färdigheter

2. Genomföra och med relevanta metoder planera, diskutera och utvärdera en självständig studie eller projektuppgift med genomtänkta frågeställningar, teorier, metodval och inom givna ramar
3. Söka, analysera, bearbeta och kritiskt granska relevant data, information och kunskap
4. Utföra en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering, samt presentera och diskutera sitt arbete inom givna ramar
5. Analysera ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik

Kompetenser

6. Värdera och kritiskt förhålla sig till vald process, uppsatta ramar och metoder i planerandet och genomförandet av det egna arbetet

Innehåll

- Förberedelse och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande med rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Betyget är ett sammanvägningsbetyg av skriftlig rapport, muntlig redovisning och opponering.

Läranderesultat 1, 2, 3, 4 och 6 examineras skriftlig rapport och muntlig redovisning (20 Yhp)
Läranderesultat 5 examineras med muntlig redovisning och opponering (5 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig rapport/muntlig redovisning120 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning/opponering5 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.