YH-KURSPLAN
Examensarbete - Polymeringenjör, 25 yrkeshögskolepoäng
Degree Project - Polymer Engineer, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTEXI9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-26
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen.

Kursen bidrar helt till kunskap 5 samt delvis till färdighet 3 och kompetens 13 samt 21.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna;

Kunskaper

1. redogöra för arbetssätt, metodval och källhantering.

Färdigheter

2. urskilja och relatera till relevant data och information.
3. producera material så som en rapport över studien/projektet.
4. sammanfatta det producerade materialet på engelska.

Kompetenser

5. reflektera över och utvärdera studien/projektet.

Innehåll

- Vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Skriftlig rapport, delvis på engelska
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Kursen genomförs med inledande föreläsningar och individuellt arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Läranderesultat 1-4 och 7 examineras med skriftligt arbete.
Läranderesultat 5-6 examineras med muntlig redovisning.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftligt arbete20 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; självständigt kunna analysera och reflektera över svagheter och styrkor i det egna examensarbetet och alternativa lösningar på det utförda arbetet samt motivera dem.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart.