YH-KURSPLAN
Exteriör visualisering, 25 yrkeshögskolepoäng
Exterior Visualization, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTEXV0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-13
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap i digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av stadsrum, miljöer och byggnadsexteriörer. Kursen ska vidare ge fördjupad kunskap om ljussättning, byggnadsmaterial, detaljer och färg för digital visualisering av exteriör arkitektur.
Kursen bidrar delvis till lärandemål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12..

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för digital visualisering och modellering av stadsrum, miljöer och byggnadsexteriörer i olika skeden av en planeringsprocess
2. Sammanfatta formspråk, färg och ljussättning vid digital exteriör visualisering
3. Redogöra för material, ytor, detaljer och mönster för digital exteriör visualisering

Färdigheter

4. Tillämpa digitala verktyg och metoder för exteriör arkitektur och stadsbyggande
5. Utföra visualiseringar och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på funktion, form, färg, komposition, proportioner och ljus.
6. Genomföra, individuellt och i grupp, och välja metod och verktyg för material, ytor, texturer, ljussättning samt välja abstraktions- och renderingsnivå för att kommunicera bilder i olika skeden

Kompetenser

7. Värdera och kritiskt reflektera över lämpliga kommunikations- och representationsformer för att kommunicera exteriör arkitektur
8. Förstå relationer mellan material och arkitektoniskt, konstruktivt uttryck och utformning vid exteriör visualisering

Innehåll

- Digitala verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering
- Visualisering i olika skeden i stadsbyggande och miljöer, grader av abstraktion
- Skala och proportioner i digitala modeller exteriört, byggnadsdetaljer i olika material
- Visualisering av material, ytor och mönster exteriört
- Visualisering av ljus, ljussättning exteriört
- Visualisering av färg exteriört

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt och inlämningsuppgifter.
Läranderesultat 1, 2, 7 examineras med inlämningsuppgifter (5 Yhp)
Läranderesultat 3, 4, 5, 6 och 8 examineras med projekt (20 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt120 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.