YH-KURSPLAN
Examensarbete - Webbutvecklare .NET, 25 yrkeshögskolepoäng
Degree Project - Web Developer .NET, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTEXW1
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-23
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats och utvecklats under utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering. Kursen förläggs i slutet av utbildningen.
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. återge några fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering

Färdigheter

2. självständigt och med relevanta metoder planera, genomföra, dokumentera, diskutera och utvärdera en projektuppgift eller studie med genomtänkta frågeställningar, teorier och metodval
3. söka, analysera och bearbeta relevant data, information och kunskap
4. författa en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering
5. presentera och diskutera sitt arbete samt sätta sig in i ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik
6. reflektera över process och metoder i genomförandet av sitt arbete

Kompetenser

7. självständigt, inom givna ramar ansvara för planering och genomförande av en studie eller ett projekt

Innehåll

- Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Skriftlig rapport, delvis på engelska
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av inledande videoföreläsningar och individuellt arbete med handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G samt minst 150 yhp godkända kurser inom utbildningen Webbutvecklare .NET eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 6 och 7 examineras skriftlig rapport (20 Yhp)
Läranderesultat 5 och 6 examineras med muntlig redovisning (5 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig rapport20 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och dra slutsatser av sitt eget och andras arbeten samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.