YH-KURSPLAN
Förberedelseansvar, 15 yrkeshögskolepoäng
The Manager and the Preparation Process, 15 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTFBA0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-11-16
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Kursplan under utarbetning
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper
och
3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande
- Arbetsledare, bygg eller anläggning
- Byggledare, bygg eller anläggning
- Projektledare, bygg eller anläggning

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).