YH-KURSPLAN
Installationer, 25 yrkeshögskolepoäng
Technical Systems, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTINT0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om fastighetens installationer och dess koppling till energiförbrukning, miljöpåverkan, inomhusklimat och brukaranpassning. Kursen ska också ge övergripande kunskap om transportsystem för el, värme, vatten och avlopp. Kursen syftar även till att träna förmågor att arbeta aktivt i grupp.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 2-4, 7-9, 11, 14.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för fastighetens olika installationer och installationssystem (el, belysning, kylsystem, luftbehandlings- och ventilationssystem, VA-system, värmesystem, sprinklersystem samt tele- och datasystem och dess transportanläggningar)
2. beskriva dimensionering av fastighetstekniska installationer
3. beskriva mätning, styrning, reglering och övervakning av fastigheten

Färdigheter

4. läsa och tolka enklare installations- och konstruktionsritningar
5. arbeta i grupp och bidra till gruppens resultat och utveckling utifrån givna förutsättningar
6. identifiera och beskriva förutsättningarna för en projektarbetsgrupps ledning, resultat och utveckling

Innehåll

- Byggnadens olika installationer, installationssystem och dess uppbyggnad nu och i framtiden
- Dimensionering av fastighetstekniska installationer
- Kollektiva och individuella transportlösningar till fastigheter
- Utrustning för mätning, styrning, reglering och övervakning i fastigheten
- Brukaranpassning och säkerställande av gott inomhusklimat
- Projektledarens roll och gruppsamverkan

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, företagsbesök och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 5 och 6 examineras med projekt (12 Yhp)
Läranderesultat 2, 3, 4 och 6 examineras med individuella inlämningsuppgifter (13 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt12 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter113 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över en byggnads installationer samt utvärdera en projektgrupps ledning, resultat och utveckling och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.