YH-KURSPLAN
Juridik, projektledning och beteendefrågor, 20 yrkeshögskolepoäng
Project Management Codes, Laws and Behaviour, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTJPB0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om hur projekt bedrivs i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen ger även kunskap gällande lagar och regler, entreprenadjuridik och entreprenadformer. Dessutom syftar kursen till att utveckla förmåga att skapa förutsättningar för ett bra kommunikationsklimat, med insikt om betydelsen av att respektera andras värderingar, kunskaper och kompetenser.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 1, 5-7, 12-13.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för olika entreprenadformer och ersättningsformer
2. använda entreprenad-, fastighets- och hyresjuridik samt tillhörande branschregler i givna situationer
3. redogöra för lagar, förordningar, avtal och styrmedel samt riskbedömningar inom byggprocessen och dess betydelse för den kommande yrkesrollen
4. sammanfatta upphandlingsprocessen och styrande lagar inom provat och offentlig sektor med avseende på om- och nybyggnation
5. redogöra för vikten av god kommunikation mellan olika aktörer, konflikthantering samt ledarskap inom projekt

Färdigheter

6. reflektera över hur kommunikation internt och externt, konflikthantering och ledarskap inom ett projekt kan påverka projektets resultat
7. redogöra för planering, styrning, struktur och riskbedömning av projekt utifrån branschens krav och rekommendationer
8. upprätta ett enklare avtal inom bygg- och fastighetsbranschen utifrån givna förutsättningar

Innehåll

- Entreprenadjuridik och entreprenadformer
- Lagstiftning, branschregler och bestämmelser inom energi, miljö, hälsa, inomhusklimat samt OVK, samhällsplanering och upphandlingsprocessen, t ex miljöbalken, plan- och bygglagen
- Projektplanering, projektstyrning och projektarbetets strukturer kopplat till bygg- och fastighetsbranschen
- Riskbedömning inför och under projekt och upphandling (ekonomi, arbetsmiljö, närliggande aktörer etc)
- Gruppdynamik och människors beteende
- Kommunikation externt och internt

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning/grupparbeten, seminarier och företagsbesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3 och 4 examineras med inlämningsuppgifter (8 yhp)
Läranderesultat 5 och 6 examineras med seminarier (2 yhp)
Läranderesultat 5, 6, 7 och 8 examineras med individuella inlämningsuppgifter (10 yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter 18 yhpIG/G
Seminarier2 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter 2110 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över projektarbetsformen, kommunikation, ledarskap och konflikter samt avtal och förordningars påverkan på byggprocessen och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.