YH-KURSPLAN
Kvalitet och hållbar produktion, 25 yrkeshögskolepoäng
Quality and sustainable manufacturing, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTKHP9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få kunskaper om regelverket kring plasttillverkning och återvinning. Den studerande skall få kunskap om olika verktyg för systematiskt kvalitetsarbete.

Kursen bidrar delvis till kunskap 3 och kompetens 24.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för hur kvalitet påverkar effektiviteten.
2. redogöra för reglerna runt PDCA och grundorsaksanalys.
3. referera till de regler som finns för återanvändning av plastavfall.
4. beskriva i branschen vanligt förekommande arbetssätt för att skapa miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom tillverkningsprocesser.

Färdigheter

5. tillämpa i branschen vanligt förekommande kvalitets- och miljöstandarder.
6. genomföra och analysera resultat av en mindre CPK-mätning.
7. genomföra en riskanalys (FMEA).

Kompetenser

8 utvärdera och föreslå lämpligt kvalitetsverktyg för ett givet problemområde inom ett företag.

Innehåll

- Regelverket kring kemiprodukter
- Kvalitets- och miljöstandarder
- Kvalitetsarbetets påverkan på arbetsplatser
- Återvinningssystem och återvinning av polymera material

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1-5 och 8 examineras med tentamen (15 Yhp).
Läranderesultat 6 och 7 examineras genom inlämningsuppgift samt projekt (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; självständigt förklara och motivera lämpligt kvalitetsverktyg för givet problemområde inom ett företag samt visa på förmåga att använda och motivera kvalitetsverktyg.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast fyra veckor innan kursstart.