YH-KURSPLAN
Kvalitetsteknik och arbetsmiljö, 25 yrkeshögskolepoäng
Quality Technology and Working Environment, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTKTA9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om vanligt förekommande regel- och ledningssystem för arbetsmiljö-, kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom VA-branschen. Kursen ger kunskaper motsvarande BAS-U, BAS-P, Arbete på väg samt Säkerhet på väg.

Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 1, 5, 22, 23

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redogöra för gällande kvalitet och miljöledningssystem inom VA-branschen
2. Redogöra för de arbetsmiljöaspekter som tillämpas vid VA- projektering
3. Redogöra för grunder inom lagstiftningarna MBL och LAS samt BAS-U och BAS-P

Färdigheter

4. Utifrån gällande regler och processer arbeta fram en arbetsmiljöplan
5. Tolka och följa gällande regelverk och riktlinjer för arbete på väg

Kompetenser

6. Analysera och genomföra nödvändiga åtgärder för att säkra upp skyddet på VA arbetsplatser

Innehåll

• Kvalitetssystem
• Miljöledningssystem
• Hållbarhet
• Arbetsmiljö
• BAS-U och BAS -P

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsning och praktiska moment.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med Tentamen
Läranderesultat 4 och 5 examineras med Inlämningsuppgift 1
Läranderesultat 5 och 6 examineras med Inlämningsuppgift 2

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Inlämningsuppgift 110 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 25 yhpIG/G/VG

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.