YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Process- och automationsingenjör, 30 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 1 - Process- and Automation Engineer, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTL1C9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet av olika tillverknings och produktionsmetoder genom att vara med på ett företag som arbetar med automation under en praktikperiod. Den studerande ska få chansen att observera hur företaget arbetar med olika projekt och i viss mån få delta i lösningar av problem där gällande säkerhetsföreskrifter tillämpas.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 5.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) använda begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrkesrollen
2) redogöra för hur man hanterar inom branschen vanligt förekommande arbetsuppgifter

Färdigheter

3) arbeta självständigt och samverka i grupp
4) muntligen och skriftligen presentera en rapport samt diskutera resultaten av såväl sin egen som andras rapporter
5) tillämpa ett säkert arbetssätt

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
- Muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av Lärande i arbete och uppföljande seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förkomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 yhpIG/G
Skriftlig rapport LIA10 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning LIA5 yhpIG/G/VG
1 Momentet Examination där examineras momentet "Genomförande av LIA

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna analysera och reflektera över kommande yrkesroll.

Kurslitteratur

Meddelas fyra veckor före kursstart.