YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 2 - Webbutvecklare .NET, 50 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning 2 - Web Developer .NET, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTL2W1
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-12
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupad erfarenhet från ett mjukvaruprojekt som hanterar analys, design och konstruktion av en mjukvara, webbapplikation eller webbsystem. Kursen syftar också till att ge specialiserad kunskap om och erfarenhet av hur ett utvecklingsprojekt genomförs i sin helhet.
Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för hur LIA-företaget arbetar med värdeskapande affärer och affärsmannaskap

Färdigheter

2. tillämpa och utveckla erhållna programmeringskunskaper i ett utvecklingsprojekt
3. kommunicera en kravspecifikation för ett mindre utvecklingsprojekt

Kompetenser

4. Analysera och värdera sambandet mellan förmågor för anställbarhet och ett företags verksamhet och utveckling
5. självständigt arbeta med analys, design och konstruktion av en mjukvara mot uppsatta mål och tidsramar

Innehåll

- Aktivt delta i och analysera ett utvecklingsprojekt
- Design och konstruktion av en mjukvara
- Anställbarhet kopplat till företagets utveckling
- Skriftlig rapport, delvis på engelska

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av lärande i arbete (LIA) och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1 och 4 examineras med inlämningsuppgift (5 Yhp)
Läranderesultat 2, 3 och 5 examineras med projekt (20 Yhp)
Läranderesultat 2 och 5 examineras med genomförande av LIA lärande (25 Yhp)
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift5 yhpIG/G/VG
Projekt20 yhpIG/G/VG
Genomförande av LIA25 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och dra slutsatser av sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, kurs-PM.