YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 3 - Process- och automationsingenjör, 30 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 3 - Process- and Automation Engineer, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTL3C9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande avancerat kunnande inom olika tillverknings- och produktionsmetoder, genom att på ett företag som arbetar med automation omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna tillämpa ett företags projektstruktur och -organisation, samt aktivt delta i lösningar av problem där gällande säkerhetsföreskrifter tillämpas.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 10, 20, 21

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) använda de begrepp och uttrycksformer som är typiska för yrkesrollen
2) redogöra för hur yrkesrollen fungerar i praktiken på en arbetsplats

Färdigheter

3) arbeta självständigt och samverka i grupp.
4) muntligen och skriftligen presentera en rapport på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt analysera och diskutera resultaten av såväl sin egen som andras rapporter

Kompetenser

5) självständigt analysera fel och utföra service på en automatiserad enhet
6) ta fram och presentera utvecklingsmöjligheter och förbättringsförslag

Innehåll

- Arbete i projektform
- Kommunikation med medarbetare
- Observation av ett avgränsat verksamhetsområde
- Muntlig och skriftlig rapport
- Opponering och diskussion

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av Lärande i arbete och uppföljande seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Läranderesultat 1 och 3 examineras med genomförande av LIA (15 Yhp).
Läranderesultat 2, 4, 5, och 6 examineras med skriftlig rapport (10 Yhp) samt muntlig redovisning (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 yhpIG/G
Skriftlig rapport LIA10 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination där examineras momentet "Genomförande av LIA"

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna analysera och reflektera över olika produktionsmetoder och komma med förbättringsförslag eller utvecklingsmöjligheter

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.