YH-KURSPLAN
LIA 3 - Polymeringenjör, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning Leadership 3 - Polymer Engineer, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTL3P9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-26
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ett ämnesområde som optimering av bearbetning eller optimerade materialval.

Den studerande ska få chansen att utveckla sin förmåga att självständigt och i lag utföra arbetsuppgifter inom yrkesrollen.

Kursen bidrar delvis till kompetens 24, färdighet 11 och 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Färdigheter

1. praktiskt tillämpa kunskaper från de fördjupade kurserna inom material och bearbetning

Kompetenser

2. föreslå problemlösningar och ta ställning till samt motivera utfallet gällande kvalitet
3. utifrån ett teoretiskt perspektiv föreslå och motivera optimerade materialval och bearbetning

Innehåll

- Planering av LIA-perioden i samråd med LIA-handledare
- Praktiskt arbete på plastföretag
- Materialval och bearbetning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av praktiskt arbete på företag inom plast.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Engelska som företagsspråk kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1-2 examineras med examinationsmoment A (15 Yhp).
Läranderesultat 3 examineras med examinationsmoment B (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 yhpIG/G/VG
Skriftlig dokumentation10 yhpIG/G/VG
1 Momentet examination är lika med "Läranderesultatens uppfyllnad under LIA"

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande uppfylla kraven för godkänt samt; i den skriftliga dokumentationen med vetenskapligt förhållningssätt motivera och förklara sitt optimerade val av material samt bearbetning.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.