YH-KURSPLAN
LIA 1 - Polymeringenjör, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 1 - Polymer Engineer, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLA29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

LIA-kursens syfte är att den studerande ska få erfarenhet av i första hand vilka möjliga framtida arbetsuppgifter som yrkesrollen innebär. Den studerande skall ges erfarenhet från tillverknings- och produktionsmetoder inom polymerbranschen och få nytta av de grundkurser som lästs.
Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2 och 4 samt delvis till kompetens 21.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. förstå och använda begrepp och uttrycksformer som är typiska inom polymerbranschen.
2. redogöra för hantering av uppgifter gällande produktionsprocesser och arbetsuppgifter.

Färdigheter

3. identifiera och förklara plastbearbetningsprocessen hos LIA-anordnaren.

Kompetenser

4. identifiera, föreslå och motivera åtgärdande av ett störningsmoment i plastproduktion.

Innehåll

- Planering av LIA-perioden i samråd med LIA-handledare
- Praktiskt arbete på plastföretag
- Observation av verksamhetsområden och deras kompetensbehov
- Skriftlig dokumentation från LIA-perioden

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av praktiskt arbete på företag inom plast.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Engelska som företagsspråk kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1 och 2 examineras med mätning av läranderesultatens uppfyllnad under LIA (10 Yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med inlämningsuppgift (15 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 yhpIG/G
Inlämningsuppgif210 yhpIG/G/VG
1 Momentet Examination där examineras "Läranderesultatens uppfyllnad under LIA"
2 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande uppfylla kraven för godkänt samt; reflektera över plastproduktion och förekommande arbetsuppgifter.-

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor innan kursstart.