YH-KURSPLAN
LIA Ledarskap 3 - Byggproduktionsledare, 40 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning, Leadership 3 - Construction Site Management, 40 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLB30
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-12-02
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupad insikt och förståelse för arbetsledning på en arbetsplats, samt att praktiskt tillämpa inom utbildningen förvärvade kunskaper. Efter genomgången kurs har den studerande förmågan att med tillgång till handledning kunna leda och ta ansvar för arbete på en byggarbetsplats.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:
Kunskapsmål 1, 2, 3 och 4, Färdighetsmål 2, 3 och 4, Kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för bakgrunden till krav som beställare och myndigheter ställer.
2. Redogöra för arbetsledarens arbetsuppgifter.
3. Beskriva olika underentreprenörers arbeten.

Färdigheter

4. Tid- och resursplanera en kedja av aktiviteter.
5. Hantera enklare ÄTA arbeten.
6. Omsätta krav från beställare till relevanta åtgärder på arbetsplatsen.

Kompetenser

7. Samordna egna och andras aktiviteter på byggarbetsplatsen.
8. Utföra rullande tid- och resursplanering.

Innehåll

• Genomföra arbetsberedning
• Tid och resursplanering av aktiviteter
• Handlingar från/till beställare (dagbok, egenkontroll)
• ÄTA-arbeten, upprättande av ÄTA underlag
• UE-samordning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av LIA och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3

samt
minst betyget godkänt från kurserna LIA 1 och LIA 2, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Bedömning:
Läranderesultat 2, 4, 5, 7 och 8 examineras med inlämningsuppgift.
Läranderesultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 examineras med LIA- genomförande enligt inlämnad dokumentation.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G/VG
Examination130 yhpIG/G/VG
1 Examinationsmomentet "Examination" där examineras momentet LIA-genomförande.

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över genomförda moment samt kunna föreslå utveckling eller förbättring.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart, dock senast 4 veckor före kursstart.