YH-KURSPLAN
LIA - VA-projektör, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning - Water and Wastewater Development and Planning Supervisor, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLIV9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 2

Syfte

Kursen syftar till att den studerande, under handledning, ska få förtrogenhet med i yrkesrollen förekommande metoder, verktyg och arbetssätt för att kunna utföra, för VA-projektörer, vanligt förekommande arbetsuppgifter. Den studerande ska genom observation och deltagande få insikt i hur man i VA-projekteringsarbetet tillämpar gällande säkerhetsföreskrifter.
Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 4, 11, 17, 21.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redogöra för VA-projekteringsprocessen på LIA-platsen
2. Redogöra för de centrala färdigheter och förmågor som en VA-projektör behöver för i sitt yrke

Färdigheter

3. Med viss handledning utföra på LIA-platsen vanligt förekommande arbetsuppgifter rörande VA-projektering i linje med lagar, regler, säkerhets- och miljöföreskrifter samt LIA-platsens rutiner
4. Redovisa genomförda projekt muntligt och skriftligt

Kompetenser

5. Med viss grad av självständighet kunna utföra arbetsuppgifter inom ett VA-projekteringsprojekt

Innehåll

- Praktisk tillämpning av i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Praktiskt arbete på ett VA-projekteringskontor
- Muntlig och skriftlig kommunikation
- VA-projektörens yrkesroll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av lärande i arbete, handledning och seminarium.

Kursen ges på svenska ute på en arbetsplats belägen i Sverige

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Bedömning
Läranderesultat 1,2 examineras med skriftlig rapport
Läranderesultat 3,4 examineras med genomförande av LIA
Läranderesultat 5 examineras med muntlig rapport

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination115 yhpIG/G
Skriftlig rapport5 yhpIG/G/VG
Muntlig rapport5 yhpIG/G/VG
1 Momentet "Examination" där examineras Genomförande av LIA.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt
kunna analysera och reflektera hur val av metoder, arbetssätt och verktyg påverkar projekteringens kvalitet och genomförande.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart. Se kurs PM