YH-KURSPLAN
LIA Ledarskap 1 - Byggproduktionsledare, 30 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning - Construction Site Management, 30 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLL10
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-12-02
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge förståelse och insikt i arbetsledningen på en arbetsplats.
Efter avslutad kurs ska den studerande, med visst stöd, kunna arbetsleda mindre aktiviteter på arbetsplatsen.
Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:
Kunskapsmål 1 och 2, Färdighetsmål 5 och 6, Kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för arbetsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter.
2. Redogöra för byggarbetsplatsens organisation samt vanligt förekommande möten.
3. Redogöra för det dagliga arbetet i dagboken.

Färdigheter

4. Delta i en skyddsrond och dokumentera resultatet enligt gällande rutiner.
5. Effektivt kommunicera med externa och interna aktörer på en byggarbetsplats.

Kompetenser

6. Med handledarstöd arbetsleda ett enskilt arbetsmoment på byggarbetsplatsen.

Innehåll

• Kommunikation med medarbetare
• Dagbok, skyddsrond och säkerhetsinstruktioner
• Möten på arbetsplatsen
• Offerter, reklamation och skaderapport

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av LIA och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1, 2, 3, 4, och 5 examineras med inlämningsuppgift.
Läranderesultat 3, 4 och 6 examineras med LIA-genomförande enligt inlämnad dokumentation.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift5 yhpIG/G/VG
Examination125 yhpIG/G/VG
1 Momentet "Examination" är lika med LIA-genomförande

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande självständigt kunna reflektera över yrkesrollen Byggproduktionsledare utifrån sina egna erfarenheter, samt presentera de utmaningar man möter i yrket.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart, dock senast 4 veckor före kursstart.