YH-KURSPLAN
LIA 1 – Platschef i praktiken, 25 yrkeshögskolepoäng
WBL 1 – The Construction Site Manager, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLP11
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-11-16
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att, med handledning, ge viss förtrogenhet med inom yrkesområdet vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och utrustning. Den studerande ska med handledning utföra några vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Kursen har fokus på ett byggprojekts förberedelse- och planeringsarbete. Efter avslutad kurs ska den studerande med handledning kunna utföra i yrkesrollen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:
Kunskapsmål 2 och 3, Färdighetsmål 1 och 4, Kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska platschefen kunna:

Kunskaper

1. redogöra för vanligt förekommande arbetsmetoder, -uppgifter och processer inom yrket
2. redogöra för centrala färdigheter och förmågor som en platschef behöver för att framgångsrikt utöva sitt yrke.

Färdigheter

3. utföra, med handledning, på arbetsplatsen vanligt förekommande arbetsuppgifter i linje med gällande lagar, regler, säkerhets- och miljöföreskrifter samt utifrån arbetsplatsens rutiner.

Kompetenser

4. Med någon självständighet analysera och välja lämplig materiel och metod samt genomföra någon vanligt förekommande arbetsuppgift i linje med på arbetsplatsen applicerbara lagar, regler, säkerhets- och miljöföreskrifter samt arbetsplatsens rutiner.

Innehåll

• Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
• Praktiskt arbete inom yrkesrollen på en arbetsplats
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Förberedelse och planering i ett byggprojekt

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av praktik, handledning och seminarium

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper
och
3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande
- Arbetsledare, bygg eller anläggning
- Byggledare, bygg eller anläggning
- Projektledare, bygg eller anläggning

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1, 2 och 4 examineras med skriftlig och muntlig LIA-rapport (5 Yhp).
Läranderesultat 3 och 4 examineras med genomförande av LIA (20 Yhp).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Genomförande av LIA120 yhpIG/G
Skriftlig och muntlig LIA rapport5 yhpIG/G/VG
1 Bedömd av kursansvarig utifrån LIA-handledarens observationer och den studerandes reflektioner

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för Godkänt kunna analysera och värdera sin egen förmåga att utföra arbetsuppgifter på arbetsplatsen samt kunna beskriva och reflektera över yrkesrollens innehåll samt hur denna samspelar med arbetsplatsens verksamhetsmål, såväl internt som gentemot kunder och leverantörer.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.