YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Verktygsteknik, 20 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Learning 1 - Tool and Die Technician, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTLV19
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge möjlighet att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper från utbildningen tillsammans med handledaren på företaget för att få fördjupad inblick i yrkesrollen. Den studerande skall prova på olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt få inblick i projektmetodik.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. genomföra arbetsuppgifter och vara aktiv på LIA-företaget
2. redogöra för processerna för tillverkning och underhåll av olika verktyg som finns inom företaget
3. reflektera kring branschens krav och förväntningar på yrkesrollen och anställbarheten inom det moderna tillverkningsföretaget
4. redogöra för hur ett projektarbete planeras och genomförs.

Färdigheter

5. tillämpa erhållna kunskaper inom mätning och kvalitet utifrån givna förutsättningar
6. analysera gällande säkerhetsföreskrifter och tillämpa säkerhetsrutiner i arbetet på företaget.

Innehåll

- Arbetsplatsförlagt lärande
- Delta i det dagliga arbetet kopplat till yrkesrollen
- Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
- Anställbarhet
- Säkerhet
- Projektmetodik

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av lärande i arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget 3/E/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 5 och 6 examineras med Genomförande av LIA (10 Yhp)
Läranderesultat 2, 3, 4, 5 och 6 examineras med Inlämningsuppgifter (8 Yhp)
Läranderesultat 3 examineras med Seminarium (2 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Genomförande av LIA10 yhpIG/G
Inlämningsuppgift18 yhpIG/G/VG
Seminarium2 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera företagets krav och förväntningar på anställbarhet kopplat till den egna utvecklingen under utbildningens gång, samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.